Przedłużono termin składania sprawozdań o odpadach

Jak informuje Komisja Stomatologiczna NRL ponownie został przedłużony termin składania sprawozdań o odpadach, tym razem do 31 października 2020 r.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 237ea ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach:

- Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 73 i art. 74a, składają je do 11 września 2020 r.

- Podmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust. 2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do 11 września 2020 r.

KS NRL wyjaśnia, że lekarze i lekarze dentyści zaliczają się do grupy podmiotów, o których mowa w art. 75 ustawy o odpadach i związku z tym na mocy nowych regulacji mają czas na złożenie sprawozdania o odpadach za rok 2019 do 31 października 2020 r.

Przedłużenie terminu na składanie sprawozdań o odpadach za rok 2019 zostało wprowadzone na mocy ustawy z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875).