Aktualne wzory zaświadczeń

Koleżanki i Koledzy,
w związku z informacją od Ministerstwa Zdrowia o stosowaniu przez lekarzy i położne placówek opieki zdrowotnej nieaktualnego wzoru zaświadczenia, uprawniającego do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką, proszę o rozpowszechnienie wśród osób uprawnionych do wydawania ww. zaświadczenia, jego obowiązujący od 30 listopada 2019 r. wzór.
W załączeniu przesyłam również pismo z MZ w tej sprawie.
Z koleżeńskimi pozdrowieniami,
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej