Kursy umiejętności dla lekarzy i lekarzy rezydentów opartych na EBM

Kursy realizowane są ramach przyznanego przez Ministerstwo Zdrowia grantu w prestiżowym konkursie pn. Kształcenie podyplomowe lekarzy – rozwój kształcenia praktycznego z wykorzystaniem technik symulacji medycznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusz Społecznego. Projekt został objęty Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
W projekcie przewidziano realizację łącznie 109 szkoleń dla 758 lekarzy do 30.06.2023 r. Wydarzenie ma charakter cykliczny, terminy poszczególnych szkoleń są zamieszczane na stronie internetowej projektu pod adresem: http://kmptm.pl/power5-4-kursy/
Program przewiduje realizację kursów o następującej tematyce, za które uczestnicy mogą uzyskać punkty edukacyjne:
1. Ablacja 3D w leczeniu zaburzeń rytmu serca
2. Implantacja stymulatorów bezelektrodowych
3. Inwazyjne leczenie migotania przedsionków z kursem nakłucia transseptalnego
4. Postępowanie z chorym trudnym, powikłanym w pracowni endowaskularnej (radiologii, chirurgii, kardiologii, neuroradiologii)
5. Kurs z zakresu leczenia operacyjnego wad zastawki aortalnej i aorty wstępującej na modelu zwierzęcym i izolowanych tkankach zwierzęcych
6. Postępowanie z pacjentem niewydolnym oddechowo, ze szczególnym uwzględnieniem chorych na COVID-19
Szkolenia składają się z części teoretycznej oraz praktycznej realizowanej na bloku operacyjnym z wykorzystaniem modelu zwierzęcego. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do udziału w wysoko specjalistycznych procedurach medycznych wykraczających poza obszar specjalizacji. Udział w programie jest nieodpłatny.