Uchwała nr 122/22/VIII w sprawie utworzenia funduszu celowego

Uchwała nr 122/22/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie
utworzenia funduszu celowego

Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) uchwala, co następuje:

§1.

1. Tworzy się fundusz celowy pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”, zwany dalej Funduszem.
2. Na potrzeby Funduszu przeznacza się kwotę 50000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy) ze środków zgromadzonych na koncie OIL.
3. Dla obsługi Funduszu zakłada się subkonto bankowe o nazwie „Pomoc dla Ukrainy”.
 
§2.
 
Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczone na:
1) wspieranie ukraińskich lekarzy i ich rodzin, mających status uchodźcy, przebywających na terenie Opolszczyzny,
2) wspieranie członków Opolskiej Izby Lekarskiej, którzy będą ponosić koszty w związku z udzielaniem pomocy w zakwaterowaniu i utrzymaniu uchodźców wojennych z Ukrainy.
 
§3.

Powołuje się zespół w składzie Barbara Hamryszak, Jerzy Jakubiszyn, Stanisław Kowarzyk, który opracuje regulamin Funduszu i będzie opiniował wnioski o wypłaty z Funduszu.

§4.

Apeluje się do członków Opolskiej Izby Lekarskiej o dokonywanie dobrowolnych wpłat na subkonto, o którym mowa w § 1 ust.3.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Sekretarz ORL                                                           Prezes ORL

       lek.Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska               lek.dent.Jolanta Smerkowska-Mokrzycka    

Ostatnio zmienianyśroda, 23 marzec 2022 08:50
Więcej w tej kategorii: « Uchwała nr 59