Uchwały ORL VIII kadencji

Uchwały ORL VIII kadencji (10)

Uchwała nr 122/22/VIII w sprawie utworzenia funduszu celowego

Uchwała nr 122/22/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 16 marca 2022r.
w sprawie
utworzenia funduszu celowego

Na podstawie art. 25 pkt 4 w zw. z art. 5 pkt 23 oraz art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r., poz. 1342) uchwala, co następuje:

§1.

1. Tworzy się fundusz celowy pod nazwą „Pomoc dla Ukrainy”, zwany dalej Funduszem.
2. Na potrzeby Funduszu przeznacza się kwotę 50000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy) ze środków zgromadzonych na koncie OIL.
3. Dla obsługi Funduszu zakłada się subkonto bankowe o nazwie „Pomoc dla Ukrainy”.
 
§2.
 
Środki zgromadzone w Funduszu będą przeznaczone na:
1) wspieranie ukraińskich lekarzy i ich rodzin, mających status uchodźcy, przebywających na terenie Opolszczyzny,
2) wspieranie członków Opolskiej Izby Lekarskiej, którzy będą ponosić koszty w związku z udzielaniem pomocy w zakwaterowaniu i utrzymaniu uchodźców wojennych z Ukrainy.
 
§3.

Powołuje się zespół w składzie Barbara Hamryszak, Jerzy Jakubiszyn, Stanisław Kowarzyk, który opracuje regulamin Funduszu i będzie opiniował wnioski o wypłaty z Funduszu.

§4.

Apeluje się do członków Opolskiej Izby Lekarskiej o dokonywanie dobrowolnych wpłat na subkonto, o którym mowa w § 1 ust.3.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Sekretarz ORL                                                           Prezes ORL

       lek.Małgorzata Łuszczyńska-Ostrowska               lek.dent.Jolanta Smerkowska-Mokrzycka    

Uchwała nr 59

Uchwała nr 59/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 25 września 2019r.

 w sprawie określenia sposobu postępowania z dokumentacją medyczną powstałą w praktyce zawodowej po śmierci lekarza/ lekarza dentysty

Uchwała nr 56

Uchwała nr 56/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 45/09/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 29 kwietnia 2009r w sprawie dofinansowania udziału członków Opolskiej Izby Lekarskiej w imprezach sportowych

Uchwała nr 38

Uchwała nr 38/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 40/08/V Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 26 listopada 2008r.
w sprawie wydawania zaświadczeń o posiadaniu prawa do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

Uchwała nr 40

Uchwała nr 40/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały nr 70/12/VI Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 24 października 2012r. w sprawie Funduszu Samopomocy Opolskiej Izby Lekarskiej.

Uchwała nr 39

Uchwała nr 39/19/VIII
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 27 lutego 2019r.
w sprawie
ustalenia ceny za wykonanie kserokopii dokumentacji gromadzonej przez OROZ i OSL
oraz za nagranie zapisu dźwiękowego protokołu rozprawy lub posiedzenia jawnego

Uchwała nr 12

Uchwała nr 12/18/VIII Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu z dnia 25 kwietnia 2018r.
w sprawie wysokości stawek za reklamy i ogłoszenia ukazujące się w Biuletynie Informacyjnym
oraz na stronie internetowej Opolskiej Izby Lekarskiej
Subskrybuj to źródło RSS