Get Adobe Flash player

Przypominamy, że od 01 stycznia 2015r. wzrosła składka członkowska na Izbę z 40 do 60 zł miesięcznie.

Proszę o zawiadomienie sekcji płac w swoich zakładach pracy o zmianie stawki. Do Izby wpływają nadal składki w poprzedniej wysokości.

 

[Możliwość płatności przelewem - patrz uwaga na końcu artykułu !!]

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się koniec lutego, a więc najwyższy czas aby pomyśleć o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej.

Na początku przypomnienie pewnych ogólnych zasad. Obowiązująca od połowy 2011 roku ustawa o działalności leczniczej uporządkowała sprawę ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarz dentystów, wprowadzając jedno ubezpieczenie obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę.

Rozporządzenie Ministra Finansów doprecyzowało zasady tego ubezpieczenia. Obejmuje ono wszystkie szkody, jakie mogą być wyrządzone w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych albo powstałe wskutek zaniechania udzielenia takich świadczeń. Jest tylko jedno wyłączenie, które związane jest z zabiegami chirurgii plastycznej i zabiegami kosmetycznymi – otóż ubezpieczenie to odnosi się wyłącznie do zabiegów wykonywanych w przypadku wad wrodzonych oraz następstw urazów czy chorób. Ubezpieczenie nie pokrywa szkód, będących następstwem zabiegów estetycznych. Rozporządzenie wprowadziło minimalną sumę gwarancyjną dla tego ubezpieczenia – w przypadku lekarza (lekarza dentysty) wynosi ona 75000 euro na 1 zdarzenie i 350000 euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Więcej…

 

Opolska Izba Lekarska przypomina, że jest jeszcze możliwość bezpłatnego zamówienia legitymacji lekarskiej. W niedługim czasie skończy się umowa z firmą drukującą (powstała w 2008 roku) i każde kolejne zamówienie będzie znacznie droższe i pokrywane już z kieszeni zainteresowanego lekarza. Wystarczy przesłać wypełniony WNIOSEK mailem do Izby, wraz ze zdjęciem w wersji elektronicznej. Ewentualne skanowanie zdjęć zapewniamy w Biurze OIL.

Potencjalne korzyści z posiadania takiej legitymacji lekarskiej nie wymagają komentarza.

Stanisław Kowarzyk

 
STANOWISKO nr 1
Okręgowej Rady Lekarskiej w Opolu
z dnia 14 stycznia 2015r
w sprawie
akcji protestacyjnej lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu z zadowoleniem przyjęła podpisanie porozumienia między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim a Ministerstwem Zdrowia.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu utożsamia się ze stwierdzeniami, zawartymi w stanowisku Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z 4 stycznia, deklarującymi pełne poparcie dla protestu oraz podkreślającymi odpowiedzialność Ministra Zdrowia za doprowadzenie do tak nabrzmiałego konfliktu.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu podkreśla, że zachowanie lekarzy, którzy próbowali wykorzystać sytuację i przejmować na swoje listy pacjentów zaoptowanych do protestujących lekarzy, jest wysoce naganne i nieetyczne.

Okręgowa Rada Lekarska w Opolu stwierdza, że podpisane porozumienie nie likwiduje zagrożeń, jakie dla funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce niesie wprowadzenie w życie pakietów onkologicznego i antykolejkowego. Rada dziękuje lekarzom, którzy protestując zdecydowali się na tak dramatyczny krok w obronie pacjentów, których bezpieczeństwo zdrowotne może być przez wprowadzenie tych pakietów zagrożone.

Sekretarz ORL                                                                           Prezes ORL
lek.dent. Barbara Hamryszak                                                dr n.med. Jerzy Jakubiszyn
 

 

Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ. Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego. Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych , braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów.

Jak pewnie wszyscy zauważyli do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy a o tym czego chcą lekarze wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel PO. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

 

Więcej…

 

Szanowni Państwo

W chwili wdrażania tzw. pakietu onkologicznego i kolejkowego Naczelna Rada Lekarska - jako reprezentant wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce - musi stanowczo zaprotestować przeciwko wprowadzaniu przez Ministerstwo Zdrowia opinii publicznej w błąd.

Istnieją uzasadnione podejrzenia, że przepisy pakietu onkologicznego i kolejkowego mogą być niezgodne z Ustawą Zasadniczą. Dlatego też na najbliższym posiedzeniu Naczelnej Rady Lekarskiej zaproponuję Radzie złożenie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności nowych przepisów z Konstytucją RP.

Więcej…

 

Przypominamy, że obowiązkiem każdego lekarza jest aktualizacja danych w księdze rejestrowej. Najczęstszą czynnością w rejestrze jest uaktualnianie polisy OC (praktycznie co rok). Wiele Koleżanek i Kolegów tego nie uczyniło !! Oto jak się do tego zabrać.

 

Więcej…

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 
OBOWIĄZKI LEKARZA - PRZEDSIĘBIORCY
(zestawienie praktyczne)
 

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się koniec lutego, a więc najwyższy czas aby pomyśleć o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Opolska Izba Lekarska przedłużyła umowę ubezpieczenia z PZU S.A. i jego warunki finansowe obowiązywać będą przez kolejne 24 miesiące.

Ogólne warunki ubezpieczenia dobrowolnego OC

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Więcej…

 

Z dniem 01 stycznia 2014r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485)

Oznacza to, że usługobiorcom należy od tego dnia wystawiać faktury, a nie jak dotychczas rachunki czy rachunki uproszczone, pomimo że usługi medyczne i stomatologiczne są zwolnione przedmiotowo z VAT.

Więcej…

 

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:  http://www.rpwdl.csioz.gov.pl - Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - wyszukiwarka 

Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich (wpis do rejestru nowej praktyki, zmiana wpisu praktyki już istniejącej, wykreślenie praktyki z rejestru) jest możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.

Lekarz/ lekarz dentysta, aby złożyć podpisany wniosek, musi posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.  Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

Szczegóły w zakładce "Praktyki Lekarskie"

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

Powstała Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej. Celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg  ( w miarę posiadanych środków ) na zasadach określonych w Statucie Kasy.

Więcej…

 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
BIP
Polityka prywatności

Ta strona używa plików Cookies.
Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Czytaj więcej...