Get Adobe Flash player
Zamknij okno   X

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.      Czytaj więcej...

W związku z informacją uzyskaną z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego informujemy, że Minister Zdrowia dnia 11 czerwca 2014 r. zatwierdził modułowe programy specjalizacji dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Więcej…

 

Interpretacja radcy prawnego Opolskiej Izby Lekarskiej

Na podstawie art. 95 ust. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 13 z późn. zm.), posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych unieszkodliwiający te odpady jest obowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz do ich monitoringu, z uwzględnieniem właściwości odpadów i charakteru procesu oraz zgodnie z wymaganiami i sposobami prowadzenia unieszkodliwiania odpadów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 11. Wobec użycia przez ustawodawcę słowa ,,obowiązany” posiadacz odpadów medycznych lub odpadów weterynaryjnych jest zobligowany nie tylko do unieszkodliwiania samych odpadów, ale także do prowadzenia procesów unieszkodliwiania oraz ich monitoringu. Zgodnie z ust. 13 niniejszego przepisu Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób wydawania dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie, terminy jego przekazywania oraz wzór tego dokumentu, kierując się potrzebą zapewnienia wiarygodnych dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Skoro więc zgodnie z treścią art. 95 posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia procesów unieszkodliwiania, to niezbędnym wydaje się także potwierdzenie spełnienia powyższego obowiązku.

 

Koleżanki i Koledzy,

Część z Was, przy okazji wpłacania składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, zadeklarowała chęć otrzymania z PZU karty rabatowej, uprawniającej do korzystania z pewnych ulg przy zawieraniu innych ubezpieczeń. W tej sprawie otrzymaliśmy komunikat od ubezpieczyciela, który poniżej załączam.

Jerzy  Jakubiszyn

Więcej…

 
OBOWIĄZKI LEKARZA - PRZEDSIĘBIORCY
(zestawienie praktyczne)
 

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się koniec lutego, a więc najwyższy czas aby pomyśleć o ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej. Opolska Izba Lekarska przedłużyła umowę ubezpieczenia z PZU S.A. i jego warunki finansowe obowiązywać będą przez kolejne 24 miesiące.

Ogólne warunki ubezpieczenia dobrowolnego OC

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Więcej…

 

Z dniem 01 stycznia 2014r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. 2013 poz. 1485)

Oznacza to, że usługobiorcom należy od tego dnia wystawiać faktury, a nie jak dotychczas rachunki czy rachunki uproszczone, pomimo że usługi medyczne i stomatologiczne są zwolnione przedmiotowo z VAT.

Więcej…

 

Księga rejestrowa z numerem jest dostępna na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod adresem:  http://www.rpwdl.csioz.gov.pl - Praktyki lekarzy i lekarzy dentystów - wyszukiwarka 

Od 1 kwietnia 2013r., zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą wszelkie zmiany dotyczące praktyk lekarskich (wpis do rejestru nowej praktyki, zmiana wpisu praktyki już istniejącej, wykreślenie praktyki z rejestru) jest możliwe tylko na portalu internetowym RPWDL.

Lekarz/ lekarz dentysta, aby złożyć podpisany wniosek, musi posiadać certyfikat bezpiecznego podpisu elektronicznego bądź profilu zaufanego na ePUAP.  Bez tego nie będzie można dokonać żadnych zmian.

Szczegóły w zakładce "Praktyki Lekarskie"

 

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, który dotąd nie musiał mieć kasy fiskalnej, a którego przychód konsumencki w 2012 r. wyniósł co najmniej 20.000 zł, musi od 1 marca wyposażyć swoją praktykę w kasę fiskalną. Każdy lekarz lub  lekarz dentysta, który w 2012 r. tego pułapu nie przekroczył, ale przekroczy go w trakcie 2013 r., będzie musiał po 2 miesiącach zainstalować kasę (np. przekroczenie nastąpi w maju – kasa fiskalna od 1 sierpnia; przekroczenie w sierpniu – kasa fiskalna od 1 listopada, itp.).

Dla lekarzy, którzy zarejestrują działalność gospodarczą w trakcie 2013 r. pułap granicznych przychodów nie będzie wynosił 20.000 zł, ale będzie proporcjonalny do liczby miesięcy działania praktyki (np. działalność zarejestrowana w lutym – pułap wynosi 11/12 z 20.000 zł; działalność zarejestrowana w maju – pułap wynosi 8/12 z 20.000 zł, itp.).

 

Uzyskanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu w celu odbycia stażu podyplomowego – lekarze z obywatelstwem polskim

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty – lekarze / lekarze dentyści, którzy kończą staż podyplomowy muszą zdać Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) /Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (od 2013 r. Lekarski Egzamin Końcowy / Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy), aby uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty. Jednak od sesji jesiennej 2008 ustawa ta nie nakłada już obowiązku ukończenia stażu przed przystąpieniem do LEP-u / LDEp-u (LEK/LDEK). W związku z powyższym do egzaminu mogą również przystępować lekarze w trakcie odbywania stażu.

Staż podyplomowy rozpoczyna się corocznie 1 października i 1 marca.
Składanie wymaganych dokumentów w celu uzyskania ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty powinno mieć miejsce najpóźniej do 10 września (rozpoczęcie stażu od 1 października) lub do 10 lutego ( rozpoczęcie stażu od 1 marca).

Procedura:
Na wniosek osoby posiadającej tytuł zawodowy lekarza/lekarza dentysty okręgowa rada lekarska przyznaje ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego.

Wymagane dokumenty :

  • Wniosek W-1 o przyznanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, w celu odbycia stażu podyplomowego i złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego / Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej”)
  • wniosek o staż
  • odpis dyplomu lekarza / lekarza dentysty
  • orzeczenie o stanie zdrowia na czas stażu podyplomowego
  • kserokopia dowodu osobistego
  • dwa zdjęcia legitymacyjne

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu  – po stażu

Do uzyskania prawa wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – po odbytym stażu podyplomowym i złożeniu LEP/LDEP potrzebne są następujące dokumenty:

1. Wniosek W-2 o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza / lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do rejestru okręgowej izby lekarskiej (do pobrania w tym katalogu)

2. Orzeczenie o stanie zdrowia lekarza/lekarza dentysty, który odbył staż podyplomowy i złożył LEP /LDEP (do pobrania w tym katalogu).

3. Dowód zmiany nazwiska (tylko gdy dokumenty wystawione są na inne nazwiska)

4. Zdjęcie legitymacyjne

5. Posiadany dotychczas dokument - “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza “ lub “Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”

6. “Karta stażu podyplomowego lekarza”, “Karta stażu podyplomowego lekarza dentysty” ( uzupełnione wszystkie wpisy, pieczątki i podpisy)

7. Świadectwo złożenia egzaminu państwowego lekarza, lekarza dentysty

8. Ksero świadectwa pracy za okres stażu podyplomowego ( w razie jego braku można dostarczyć przy odbiorze PWZ)

9. Wypełniona ankieta stażowa lekarza/lekarza dentysty.

Inne dokumenty i formularze związane z przyznawaniem PWZ znajdują się pod tym linkiem

 

Powstała Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej. Celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg  ( w miarę posiadanych środków ) na zasadach określonych w Statucie Kasy.

Więcej…