Інформація для лікарів з України, які хочуть працювати в Опольському воєводстві

[ Українська версія нижче ]

Każdy lekarz lub lekarz dentysta, obywatel Ukrainy, który chce pracować w Polsce ma do wyboru trzy drogi.

Jeżeli chce uzyskać pełne uprawnienia, takie jakie ma lekarz/lekarz dentysta polski, musi zdać Lekarski Egzamin Weryfikacyjny (lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Weryfikacyjny), organizowany przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi dwa razy w roku (odpowiednik dawnej procedury nostryfikowania dyplomu), a także egzamin ze znajomości języka polskiego, organizowany przez Naczelną Izbę Lekarską. Mając w ręku zaświadczenia o zdaniu tych dwóch egzaminów zgłasza się do biura Opolskiej Izby Lekarskiej i wypełnia odpowiedni wniosek. Do wniosku musi dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu będzie skierowany do odbycia stażu podyplomowego. Staż rozpoczyna się albo 1 października albo 1 marca i trwa 13 miesięcy dla lekarza lub 12 miesięcy dla lekarza dentysty. Jeżeli między datą wydania prawa a 1 października lub 1 marca jest duży odstęp czasu, lekarz/lekarz dentysta może wystąpić do Ministra Zdrowia o zgodę na rozpoczęcie stażu w innym terminie. Jeżeli lekarz/lekarz dentysta pracował na Ukrainie i ma na to jakąś dokumentację, może wystąpić do Ministra Zdrowia o zaliczenie części stażu. Oprócz zaliczenia stażu (całego lub tej części, którą określi Minister) lekarz/lekarz dentysta musi jeszcze zdać Lekarski Egzamin Końcowy (lub Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy) i wtedy uzyskuje już pełne uprawnienia zawodowe.

Druga ścieżka dotyczy tych lekarzy/lekarzy dentystów z Ukrainy, którzy pracując na Ukrainie zdobyli jakąś specjalizację, dysponują dokumentacją opisującą przebieg tej specjalizacji, na dodatek pracowali w niej co najmniej 3 lata z ostatnich 5 lat. Mogą oni uzyskać promesę zatrudnienia od dowolnego podmiotu leczniczego w Województwie, w której zostanie dokładnie opisany zakres wykonywanych przez nich czynności medycznych oraz okres zatrudnienia (maksymalnie 5 lat). Mając taką promesę występują do Ministra Zdrowia o wydanie odpowiedniej decyzji administracyjnej (wykaz dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku do Ministra Zdrowia, znajduje się na stronie Ministerstwa). Mając już decyzję administracyjną  Ministra, mówiącą o pracy w określonym zakresie czynności, zgłaszają się do biura OIL i wypełniają odpowiedni wniosek. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie o znajomości języka polskiego, pozwalającej na porozumiewanie się z polskimi pacjentami. Po uzyskania „prawa wykonywania zawodu na określony zakres czynności” osoba taka przez rok musi pracować po nadzorem polskiego lekarza specjalisty.

Trzecia ścieżka dotyczy lekarzy/lekarzy dentystów z Ukrainy, którzy przekroczyli polską granicę po 24 lutego 2022 i nie chcą (nie mogą) skorzystać z wyżej wymienionych dróg postępowania. Mogą oni przez 18 miesięcy (czyli do 24 sierpnia 2023) ubiegać się o „warunkowe prawo wykonywania zawodu”. Muszą złożyć odpowiedni wniosek do Ministra Zdrowia (wykaz dokumentów, które muszą być dołączone do wniosku do Ministra Zdrowia, znajduje się na stronie Ministerstwa). Po uzyskaniu decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia, zgłaszają się do biura OIL i wypełniają odpowiedni wniosek. Do wniosku musi być dołączone zaświadczenie o stanie zdrowia oraz oświadczenie o znajomości języka polskiego, pozwalającej na porozumiewanie się z polskimi pacjentami. Po uzyskaniu warunkowego prawa wykonywania zawodu osoba taka pracuje pod nadzorem polskiego lekarza specjalisty albo przez 3 miesiące (jeżeli ma jakąś specjalizację, uzyskaną w Ukrainie) albo przez cały okres zatrudnienia (maksymalnie 5 lat).

                                                                                          Przewodniczący Komisji ds. Rejestracji
        Opolskiej Izby Lekarskiej
            Jerzy Jakubiszyn

Кожен лікар чи стоматолог, громадянин України, який хоче працювати в Польщі, має на вибір три шляхи.

 Якщо він хоче отримати повну кваліфікацію польського лікаря/стоматолога, він повинен скласти медичний верифікаційний іспит (або медично-стоматологічний верифікаційний іспит), організований Центром медичних іспитів у Лодзі двічі на рік (еквівалент старої процедури нострифікації диплому), та іспит з польської мови, організований Вищою лікарською палатою.  Маючи на руках сертифікати про здачу цих двох іспитів, він з’являється в офіс Опольської медичної палати та заповнює відповідну заяву.  До заяви необхідно додати довідку про стан здоров’я.  Після отримання права на заняття професією (ліцензії лікаря) він буде направлений на стажування.  Стажування починається 1 жовтня або 1 березня і триває 13 місяців для лікаря або 12 місяців для лікаря-стоматолога.  Якщо є велика затримка між датою видання права на заняття професією (ліцензії лікаря) і 1 жовтня або 1 березня, лікар/стоматолог може звернутися до міністра охорони здоров’я з проханням про дозвіл розпочати стажування (еквівалент інтернатури в Україні) в інший день.  Якщо лікар/стоматолог працював в Україні і має на це певну документацію, він/вона може звернутися до міністра охорони здоров’я на зарахування частини стажування.  Окрім проходження інтернатури (повністю або частково, як визначено Міністром), лікар/стоматолог повинен також скласти підсумковий медичний іспит (або медично-стоматологічний іспит), а потім отримати повну професійну кваліфікацію.

 Другий шлях стосується тих лікарів/стоматологів з України, які здобули спеціалізацію під час роботи в Україні, мають документацію, що описує курс цієї спеціалізації, і пропрацювали в ній не менше 3 років з останніх 5 років.  Вони можуть отримати засвідчення (promesa, зобовязання) працевлаштування від будь-якої медичної установи у воєводстві, в якій буде детально описано сферу їх медичної діяльності та термін роботи (максимум 5 років).  Маючи таке зобов’язання, вони звертаються до міністра охорони здоров’я за відповідним адміністративним рішенням (перелік документів, які необхідно докласти до звернення до міністра охорони здоров’я, є на сайті МОЗ Польщі).  Маючи адміністративне рішення Міністра щодо роботи в певному напрямі діяльності, вони звітують до Опольської лікарської палати та заповнюють відповідну заяву.  До заяви повинні бути додані довідка про стан здоров’я та декларація про знання польської мови, що дозволяє спілкуватися з польськими пацієнтами.  Після отримання «ліцензії на заняття професією певного напрямку діяльності» така особа має відпрацювати один рік під наглядом польського лікаря-спеціаліста.

 Третій шлях стосується лікарів/стоматологів з України, які перетнули польський кордон після 24 лютого 2022 року і не (не можуть) використовувати вищезгадані процедури.  Вони можуть подати заявку на «умовне право на практику» на 18 місяців (тобто до 24 серпня 2023 року).  Вони мають подати відповідну заяву міністру охорони здоров’я (перелік документів, які необхідно додавати до заяви до міністра охорони здоров’я, є на сайті МОЗ Польщі).  Отримавши адміністративне рішення міністра охорони здоров’я, вони звітують до офісу Oпольської лікарської палати  та заповнюють відповідну заяву.  До заяви повинні бути додані довідка про стан здоров’я та декларація про знання польської мови, що дозволяє спілкуватися з польськими пацієнтами.  Після отримання умовної ліцензії на практику така особа працює під наглядом польського лікаря-спеціаліста або 3 місяці (якщо має спеціалізацію, отриману в Україні), або весь період роботи (максимум 5 років).

 Голова реєстраційної комісії
         Опольсьської лікарської палати
             Єжи Якубішин