Okręgowa Rada Lekarska

Zgodnie z art. 25. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich Okręgowa Rada Lekarska kieruje działalnością Izby w okresie pomiędzy Okręgowymi Zjazdami Lekarzy, a w szczególności:

1) sprawuje pieczę nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza przez członków okręgowej izby lekarskiej;
2) upowszechnia zasady etyki lekarskiej oraz dba o ich przestrzeganie;
3) reprezentuje i chroni indywidualne i zbiorowe interesy członków izby;
4) wykonuje zadania określone w art. 5 pkt 3, 4,6—14 i 17—24;
5) udziela pomocy w realizacji praw członków okręgowej izby lekarskiej, o których mowa w art. 9, pkt 3;
6) składa okręgowemu zjazdowi lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności i wykonania budżetu;
7) zbiera składki członkowskie i prowadzi ich ewidencji;
8) wykonuje uchwały okręgowego zjazdu lekarzy;
9) ustala liczbę członków prezydium;
10) prowadzi bieżące sprawy izby;
11) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radą Lekarską;
12) prowadzi okręgowy rejestr lekarzy i lekarzy dentystów;
13) prowadzi rejestr, o którym mowa w art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
14) prowadzi okręgowy rejestr indywidualnych praktyk lekarskich, indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich oraz grupowych praktyk lekarskich;
15) prowadzi rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów;
16) wydaje biuletyn okręgowej izby lekarskiej;
17) prowadzi archiwum dokumentacji okręgowej izby lekarskiej.


Zgodnie z art. 26. Ustawy z dnia 2 grudnia 2009 o izbach lekarskich okręgowa rada lekarska wybiera spośród swoich członków prezydium. Prezydium okręgowej rady lekarskiej stanowią: prezes oraz wybrani przez radę jego zastępcy, sekretarz, skarbnik i członkowie.
Prezydium okręgowej rady lekarskiej działa w imieniu rady w sprawach określonych uchwałą rady..