Polityka prywatności

Informacja Administratora dotycząca przetwarzania danych osobowych

Opolska Izba Lekarska informuje iż, zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Opolska Izba Lekarska w Opolu,
  z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej nr 23, 45-054 Opole, tel. kontaktowy: 77 454 59 39
  e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez adres e-mail: dpo.mcs@gmail.com z dopiskiem DPO Izba Lekarska
 3. Opolska Izba Lekarska w Opolu przetwarza dane w celu:
 4. Realizacji zadań ustawowych i statutowych wynikających w szczególności z ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) oraz art. 9 ust. 2 pkt d) RODO.
 5. Realizacji innych zadań statutowych z wykorzystaniem danych osobowych uzyskanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit a) RODO.
 6. Obowiązek podania danych wynika z właściwości przepisów prawa, a w szczególności z ustawy o izbach lekarskich, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o działalności leczniczej z wyjątkiem danych osobowych, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania wymaganych ustawą danych osobowych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych.
 7. Kontaktujemy się z Panią/Panem za pomocą podanego numerem telefonu czy adresem e-mail,
  aby np. potwierdzić termin szkolenia, wpłaty obowiązkowej składki - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie rejestru praw wykonywania zawodu.
 8. Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu - Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.
 9. Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe - wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Pani/Pana danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 10. Odbiorcami danych mogą być:
 11. Naczelna Izba Lekarska lub inne okręgowe izby lekarskie w związku z realizacją przez nie zadań wynikających z ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 z późn. zm) oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. (Dz.U 1997 nr 28 poz. 152),
 12. Podmioty biorące udział w procesie kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego lekarza i lekarza dentysty – w związku z wykonywanym przez te podmioty zadaniami na podstawie odrębnych przepisów ustawowych,
 13. Inne podmioty wymienione w art. 52 ust. 1-3 ustawy o izbach lekarskich z dnia 2 grudnia 2009r. (Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708 z późn. zm), w zakresie lub celu wskazanych w tych przepisach,
 14. Wykonawcy świadczący usługi na rzecz OIL w Opolu, w ramach zleceń na administrowanie
  i serwisowanie systemami informatycznymi, na usługi doradcze itp.
 15. Dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak osoba której dane dotyczą będzie członkiem OIL w Opolu, a po tym czasie wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. w celach archiwalnych. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów.
 16. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ich przenoszenia, w granicach określonych przepisami prawa,
 17. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące prawa.