INFORMACJE WYBORCZE

Koleżanki i Koledzy

Nadszedł czas na zgłaszanie kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy IX kadencji.  Trzeba to zrobić do 15 października.  Karty zgłoszenia kandydata również do pobrania poniżej. W wyborach w rejonach wyborczych można zgłosić się samemu, ale cały wniosek trzeba wypełnić.  Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do Izby lub wysłać pocztą. Można go też zeskanować i wysłać mailem.

Jeszcze raz przypominam o dacie 15 paźdzeirnika. Do tego czasu wniosek musi znaleźć się w biurze Izby.

Zwracam się z prośbą o aktywność w poszukiwaniu osób, które zdecydują się na działanie na rzecz naszego dobra wspólnego. Nadmiar kandydatów na pewno problemem nie będzie. Bardzo źle natomiast by się stało, gdyby mandaty pozostały nieobsadzone.

W obecnie sytuacji w ochronie zdrowia niezwykle istotny jest mocny głos samorządu lekarskiego. Potrzebujemy, aby reprezentowali nas Koleżanki i Koledzy odważni, zdecydowani i otwarci. Mile widziani są młodzi lekarze. Oni zapewnią w przyszłości wymianę kadr w strukturach samorządu lekarskiego, która nieuchronnie musi kiedyś nastąpić. Niezbędni są też kandydaci starsi z doświadczeniem medycznym i organizacyjnym. Liczę również na Was – Delegatów, że kontynuować będziecie pracę w Samorządzie. Wasze doświadczenie jest bezcenne. Nasz Samorząd będzie taki jakim sami go stworzymy.

Apeluję, aby zadbanie o pełną reprezentację kandydatów na delegatów z Waszych rejonów wyborczych, stało się dla Was kwestią ambicjonalną.

Z  koleżeńskim  pozdrowieniem
Jolanta SMERKOWSKA-MOKRZYCKA
Prezes ORL w Opolu

Formularz zgłoszenia kandydata na delegata

REGULAMIN WYBORÓW

KALENDARZ WYBORCZY

Poniżej zamieszczamy Uchwałę OKW dotyczącą reejonów wyborczych w IX kadencji Izby.

 Uchwała nr 5

Okręgowej Komisji Wyborczej
Opolskiej Izby Lekarskiej
z dnia 29.06.2021r.
w sprawie ustalenia imiennych list rejonów wyborczych IX kadencji.

 

Na podstawie art.16 ust.1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2019, poz. 965) oraz § 13 ust. 10 załącznika do uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w tych organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, uchwala się co następuje:

§  1.

  1. Ustala się imienne listy członków rejonów wyborczych Opolskiej Izby Lekarskiej w IX kadencji (2022-2026).
  2. Listy członków rejonów wyborczych stanowią załącznik nr 1 do uchwały.
  3. Listy członków rejonów wyborczych zostaną opublikowane w BIP OIL w dniu 1.07.2021, wywieszone w siedzibie OIL oraz zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym OIL.
  4. Zgodnie z § 13 ust. 11 załącznika do uchwały nr 12 X KZL ustala się datę 31.07.2021 jako końcową dla możliwości zgłaszania chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego.
  5. Druk zgłoszenia chęci przeniesienia się do innego rejonu wyborczego stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§  2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

            Sekretarz OKW                                                                     Przewodniczący OKW

            Małgorzata Lechniak                                                            Jerzy Jakubiszyn

 

 


 

Rejony wyborcze

Ostatnio zmienianyśroda, 22 wrzesień 2021 16:51