Sprawa składek członkowskich

Jak w większości Państwo już wiedzą i skrupulatnie opłacają składkę członkowską w nowej ustalonej od 1 stycznia 2023 roku wyskości, to zdarzają się jednak, nie tak odosobnione przypadki trwania przy starej składce na rzecz Izby lekarskiej.
Dlatego w skrócie przypomnę zasady opłacania skladek członkowskich, oraz możliwości zwolnienia z wnoszenia składki w cześiowej lub całkowitej wysokości.
Czy składki na izbę lekarską są obowiązkowe?
Lekarze i lekarze dentyści aby wykonywać zawód muszą obligatoryjnie przynależeć do danej izby lekarskiej i wnosić z tego tytułu składki członkowskie. Oznacza to, że bez niej podatnik – lekarz nie mógłby wykonywać swojej pracy oraz osiągać z tego tytułu przychodów.Obowiązek opłacania składek członkowskich wynika z przynależności do okręgowej izby lekarskiej i nie jest powiązany z faktycznym wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty.
Obowiązek regularnego opłacania składki członkowskiej spoczywa na lekarzu i lekarzu dentyście posiadającym prawo wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wpisanym na listę członków okręgowej izby lekarskiej. Przyjęcie do wiadomości tegoż obowiązku jest potwierdzane przez lekarza i lekarza dentystę stosownym oświadczeniem składanym na „Wniosku o przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty, wpisanie na listę członków oraz wpis do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów okręgowej izby lekarskiej”.
Złożenie oświadczenia o zaprzestaniu wykonywania zawodu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej np. w związku z pracą niezwiązaną z wykonywaniem zawodu lekarza lub wykonywaniem zawodu za granicą, nie skutkuje skreśleniem z listy członków okręgowej izby lekarskiej i zwolnieniem z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
Przypominam, że od 1 stycznia 2015 r. obowiązuje Uchwała Nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej, zmieniona Uchwałą Nr 38/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 października 2022 r. oraz Uchwałą Nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2022 r.
Wysokość naszych składek członkowskich nie była zmieniana od 2014 r. Biorąc pod uwagę sytuację makroekonomiczną, z jaką mamy do czynienia od końca ubiegłego roku, wzrost składek wydawał się nieunikniony. To nie przypadek, że poważne dyskusje na ten temat rozpoczęły się zaraz po tym, gdy zorientowaliśmy się, jakie są konsekwencje wojny w Ukrainie. Z analiz zespołu roboczego NRL wynikało, że małe i średnie izby na pewno miałyby problemy finansowe w 2023 roku, jeśli utrzymane zostałyby składki w dotychczasowej wysokości. Wzrost składki członkowskiej w 2014 roku z 40 złotych do 60 złotych był oparty na wskaźniku 3, 4 % płacy minimalnej w tym okresie, Obecne 120 zł to nadal 3,42% obecnej płacy minimalnej, a w lipcu tego roku płaca minimalna jeszcze wzrośnie . Mimo to nie zakładamy podniesienia obecnej składki.
Zgodnie z decyzją Naczelnej Rady Lekarskiej od 1 stycznia 2023 r. wysokość składki członkowskiej wynosi: 120 zł – dla lekarzy i lekarzy dentystów, 60 zł – dla lekarzy stażystów.
WAŻNE: Lekarze oraz lekarze dentyści, którzy ukończyli 70 lat, nie muszą opłacać składki członkowskiej bez względu na to czy uczestniczą , czy też nie w wykonywaniu zawodu lekarza.
Niniejsza uchwała przewiduje możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składki od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła jedna z trzech sytuacji:
  • ukończenie przez lekarza 70 lat,
  • skreślenie z rejestru członków okręgowej lub wojskowej izby lekarskiej,
  • złożenie oświadczenia o nieosiąganiu przychodów (nie wlicza się przychodu z renty lub emerytury).
Tutaj kilka słów przypomnienia.
Przychód i dochód to pojęcia, które ze względu na podobnie brzmiące nazwy, błędnie uznaje się za synonimy.
Wiele osób nie wie, co to jest dochód, a co przychód i bardzo często mylą te dwa pojęcia. Chociaż brzmią one podobnie, każde oznacza coś innego, dlatego nie należy używać ich wymiennie. Warto wiedzieć, jaka jest różnica między dochodem a przychodem, aby nie popełnić błędu podczas oceny swojej sytuacji ekonomicznej. Uzyskana kwota pieniędzy bez uwzględniania podatków oraz kosztów poniesionych na ich uzyskanie to przychód. Dochód z kolei powstaje w momencie, kiedy kwota przychodu zostaje pomniejszona o koszty jego uzyskania. Tak więc możliwość zwolnienia z opłaty składki członkowskiej wymieniona powyżej ( zgodnie z Uchwałą NIL) zależy od nieosiągania przychodów , a nie braku dochodu.
Uchwałą Nr 60/22/IX Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 16 grudnia 2022 r. stworzono możliwość zmniejszenia wysokości składki członkowskiej poprzez przyjęcie poprawki do uchwały stanowiącej, że każda okręgowa rada lekarska może zwolnić lekarza z obowiązku opłacania składki w wysokości połowy jej podstawowego wymiaru lub jej czasowe zawieszenie w związku z trudną sytuacją finansową lekarza.
Okręgowa Rada Lekarska w Opolu podjęła uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. zwolnień lekarzy z obowiązku opłacania składki członkowskiej (w całości lub w połowie). Od 25 stycznia, o ulgę może ubiegać się każdy lekarz znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, a jego sprawa zostanie indywidualnie rozpatrzona. Co to oznacza dla członków OIL w Opolu? Zadaniem Komisji będzie, w szczególności, rozpatrywanie wniosków oraz każdorazowe przedstawienie Okręgowej Radzie Lekarskiej rekomendacji w zakresie zwolnień poszczególnych lekarzy z opłacania składki. Oznacza to, że sytuacja każdego członka OIL w Opolu potraktowana zostanie indywidualnie z należytym szacunkiem oraz uwagą.
Myślę , że informacje zamieszczone powyżej będą przydatne.
                                                                                   Skarbnik Opolskiej Izby Lekarskiej
                                                                                   Dr nauk med. Zbigniew Kowalik