Kasa Pomocy Koleżeńskiej OIL

Powstała Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej. Celem jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg  ( w miarę posiadanych środków ) na zasadach określonych w Statucie Kasy.

[ Deklaracja członkowska ]

 


 

STATUT KASY

PRZEPISY WSTĘPNE

§ 1.

1.Kasa Pomocy Koleżeńskiej, zwana dalej Kasą, działa przy Opolskiej Izbie Lekarskiej w Opolu.
2.Siedziba Kasy mieści się w Opolu przy ulicy Grunwaldzkiej 23.
3.Kasa używa pieczęci Kasa Pomocy Koleżeńskiej Opolskiej Izby Lekarskiej.

CELE DZIAŁANIA KASY

§ 2.

1.Celem Kasy jest udzielanie członkom pomocy materialnej w formie pożyczek długo- i krótkoterminowych oraz zapomóg – w miarę posiadanych środków – na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
2. Kasa działa na zasadzie pełnej samorządności i samowystarczalności finansowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KASY

§ 3.

1. Członkami Kasy mogą być lekarze i lekarze dentyści pracujący zawodowo, emeryci i renciści, członkowie Opolskiej Izby Lekarskiej nieposiadający zadłużenia względem Izby Lekarskiej oraz pracownicy Opolskiej Izby Lekarskiej, a przynależność do Kasy jest dobrowolna.
2. Członkowie przyjmowani są do Kasy na podstawie deklaracji, której wzór stanowi załącznik nr1 do Statutu.
3. Uchwałę o przyjęciu podejmuje Zarząd Kasy, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.
4. Członkowie Kasy wpłacają wpisowe i miesięczny wkład członkowski w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków (Delegatrów).

§ 4.

Członek Kasy zobowiązany jest:
1) wpłacić wpisowe w wysokości 200 złotych,
2) wpłacać miesięczny wkład członkowski w wysokości 200 złotych,
3) przestrzegać przepisów Statutu oraz uchwał organów Kasy,
4) niezwłocznego powiadamiać Kasę o wszelkich zmianach dotyczących danych, zawartych w deklaracji, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

Członek Kasy ma prawo:
1) gromadzić oszczędności w Kasie według zasad określonych w Statucie,
2) korzystać z pożyczek,
3) w razie wydarzeń losowych ubiegać się o udzielenie zapomogi,
4) brać udział w obradach Walnego Zebrania,
5) wybierać i być wybieranym do Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej.

§ 6.

Uprawnienia określone w § 5 pkt 1, 4 i 5 członek Kasy nabywa z chwilą przyjęcia w poczet członków. Pozostałe uprawnienia określone w § 5 członek Kasy nabywa po wpłaceniu wpisowego i dwóch kolejnych wkładów miesięcznych.

§ 7.

Skreślenie z listy członków Kasy następuje:
1) na pisemne żądanie członka Kasy,
2) w razie ustania członkostwa w Opolskiej Izbie Lekarskiej,
3) w razie śmierci członka Kasy,
4) na skutek uchwały Zarządu Kasy, powziętej w wyniku niedopełnienia przez członka obowiązków określonych w § 4 pkt. 1-3.

§ 8.

Osobom skreślonym z listy członków Kasy przysługuje zwrot ich wkładów członkowskich w terminie do dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały przez Zarząd Kasy.

ORGANY KASY

§ 9.

1. Organami Kasy są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Kasy przekracza 150, Zarząd może zwołać Walne Zebranie Delegatów zamiast Walnego Zebrania Członków. Liczbę delegatów ustala się na: 1 delegat na 10 członków Kasy.

§ 10.

1. Uchwały organów Kasy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków lub delegatów, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie Walnego Zebrania Członków lub Walnego Zebrania Delegatów, decyzje podjęte przez członków Kasy w drugim, z góry wyznaczonym terminie, są prawomocne niezależnie od ilości obecnych członków.
3. Zarząd Kasy i Komisja Rewizyjna pochodzą z wyborów a ich członkowie pełnią swoje czynności społecznie.

§ 11.

Kadencja Zarządu Kasy i Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata. W trakcie kadencji członek organu Kasy może być odwołany z powodu niewłaściwego pełnienia obowiązków. W razie odwołania członka organu Kasy, zrzeczenia się przez niego pełnienia funkcji lub w razie ustania jego członkostwa w Opolskiej Izbie Lekarskiej – przeprowadza się wybory uzupełniające.

§ 12.

1. Walne Zebranie Członków oraz Walne Zebranie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd Kasy co najmniej raz w roku.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd Kasy w razie potrzeby lub na żądanie:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) 1/3 liczby członków Kasy.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwołuje się nie później niż w ciągu miesiąca od dnia zgłoszenia żądania i nie wcześniej niż po upływie 5 dni od zawiadomienia członków Kasy o Zebraniu.

§ 13.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków (Delegatów) należy:
1) uchwalanie Statutu i wprowadzanie w nim zmian,
2) wybór i odwoływanie członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
3) ustalanie wysokości wpisowego i miesięcznych wkładów członkowskich oraz zasad udzielania zapomóg,
4) zatwierdzanie sprawozdań i bilansów rocznych,
5) przyjmowanie sprawozdań Zarządu z bieżącej działalności oraz sprawozdań i wniosków Komisji Rewizyjnej,
6) w razie powstania szkód i strat, rozpatrywanie ich przyczyn oraz podejmowanie decyzji w sprawach ich pokrycia,
7) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących likwidacji Kasy.

§ 14.

1. Zarząd Kasy składa się z 5 członków.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika Kasy.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. Z każdego posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.
4. Do kompetencji Zarządu Kasy należy:
1) przyjmowanie członków Kasy i skreślanie ich z listy członków,
2) prowadzenie ewidencji członków Kasy,
3) prowadzenie polityki w zakresie udzielania świadczeń,
4) przyznawanie pożyczek i ustalanie okresów ich spłaty,
5) podejmowanie decyzji w sprawie odroczenia spłaty pożyczek,
6) przyznawanie zapomóg,
7) sprawowanie kontroli nad terminowym i właściwym dokonywaniem wpłat oraz księgowaniem tych operacji,
8) podpisywanie dyspozycji pieniężnych i innych dokumentów,
9) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (Delegatów),
10) składanie Walnemu Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdań z działalności bieżącej oraz przedstawianie bilansów rocznych do zatwierdzenia,
11) rozpatrywanie okresowych sprawozdań finansowych,
12) ustosunkowywanie się do wniosków i ustaleń Komisji Rewizyjnej,
13) współdziałanie z pracownikami wyznaczonymi przez biuro Opolskiej Izby Lekarskiej do prowadzenia księgowości, obsługi kasowej i prawnej Kasy,
14) prowadzenie innych spraw Kasy.
5. Zarząd Kasy reprezentuje interesy Kasy na zewnątrz.

§ 15.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej lub delegowanemu przez niego członkowi Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Kasy z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność finansową Zarządu Kasy.
5. Do właściwości Komisji Rewizyjnej  należy w szczególności:
1) ochrona mienia Kasy,
2) kontrola przestrzegania przez Zarząd Kasy postanowień Statutu,
3) czuwanie nad prawidłowym udokumentowaniem wszystkich wpłat i wypłat,
4) czuwanie nad terminowym prowadzeniem obsługi kasowej i księgowej Kasy.
6. Komisja Rewizyjna składa na Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) sprawozdanie ze swojej działalności oraz ustosunkowuje się do działalności Zarządu Kasy.
7. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Kasy co najmniej raz na kwartał, sporządzając protokół.
8. W razie stwierdzenia, że Zarząd Kasy w swojej działalności nie przestrzega przepisów prawa lub gdy działalność Zarządu jest sprzeczna z interesem społecznym, Komisja Rewizyjna żąda zwołania  Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) i występuje na nim z wnioskiem o odwołanie Zarządu Kasy.

MAJĄTEK KASY

§ 16.

Na środki finansowe Kasy składają się następujące fundusze:
1) fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy,
2) fundusz rezerwowy,
3) fundusz zapomogowy.

§ 17.

1. Fundusz oszczędnościowo – pożyczkowy powstaje z wkładów członkowskich i przeznaczony jest na udzielanie pożyczek.
2. Wkłady członkowskie wnoszone w wysokości i terminach ustalonych w statucie, zapisuje się na imiennym rachunku członka Kasy.
3. Wkłady członków Kasy będących pracownikami mogą być za ich zgodą potrącane z wynagrodzenia, zasiłku chorobowego lub wychowawczego; pozostali członkowie Kasy wpłacają wkłady na rachunek bankowy Kasy do 25 dnia każdego miesiąca, ponosząc koszty tej wpłaty.
4. Na pisemny wniosek członka Kasy Zarząd Kasy może wyrazić zgodę na wypłatę części zgromadzonych przez Członka wkładów, przy czym na imiennym rachunku członka Kasy musi pozostać co najmniej 15000 złotych.

§ 18.

1. Fundusz rezerwowy powstaje z wpłat wpisowego wnoszonych przez członków wstępujących do Kasy, z niepodjętych zwrotów wkładów członkowskich, z odsetek od lokat terminowych i odsetek zasądzonych przez sąd oraz z subwencji i darowizn i jest przeznaczony na pokrycie szkód i strat, nieściągalnych zadłużeń oraz na odpis na fundusz zapomogowy.
2. Kasa ma prawo przyjmować subwencje i darowizny na zasilenie funduszu rezerwowego.

§ 19.

Fundusz zapomogowy powstaje z odpisów funduszu rezerwowego oraz dobrowolnych wpłat członków i jest przeznaczony na udzielanie zapomóg członkom Kasy w razie wypadków losowych.

§ 20.

1. Środki pieniężne Kasy są przechowywane na rachunkach bankowych.
2. Rachunki bankowe Kasy są otwierane na wniosek Zarządu. Zarząd wskazuje osoby uprawnione do dysponowania tymi rachunkami.
3. Wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkami Kasy zatwierdza Zarząd.


RODZAJE ŚWIADCZEŃ KASY

§ 21.

1. Pożyczki i zapomogi udzielane są na pisemny wniosek członka Kasy.
2. Wniosek o pożyczkę musi zawierać:
1) dane członka Kasy (imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, podpis),
2) dane i podpisy dwóch poręczycieli, będących członkami Kasy, z wyjątkiem sytuacji gdy wysokość posiadanych wkładów przekracza wysokość pożyczki,
3) rodzaj pożyczki.
3. Wniosek o zapomogę musi zawierać dane, o których mowa w ust.2 pkt 1.
4. Wnioski o pożyczki i zapomogi złożone do końca każdego miesiąca rozpatrywane są przez Zarząd Kasy do 15 dnia następnego miesiąca.

§ 22.

1. Z funduszu oszczędnościowo – pożyczkowego udziela się pożyczek:
1) krótkoterminowych o okresie spłaty 3 miesięcy i wysokości do 10000 złotych,
2) długoterminowych o okresie spłaty 24 miesięcy i maksymalnej wysokości stanowiącej sumę: 3-krotny wkład + 5000zł.
2. Spłaty pożyczek dokonywane są w równych ratach miesięcznych.
3. Pożyczki długoterminowe oprocentowane są w wysokości 2 procent kwoty pożyczki przy czym odsetki dopisywane są do indywidualnego konta członka Kasy..
4. W uzasadnionych sytuacją życiową przypadkach, na pisemny i uzasadniony wniosek członka Kasy, Zarząd Kasy może podjąć decyzję o pożyczce natychmiastowej (wniosek rozpatrywany jest w ciągu 3 dni od złożenia), w wyższej kwocie, innych okresach spłaty lub innych wysokościach rat spłaty.

§ 23.

1. W razie skreślenia z listy członków Kasy członka posiadającego zadłużenie, zadłużenie to podlega potrąceniu z wkładów.
2. Przy braku pełnego pokrycia z wkładu na spłatę zadłużenia resztę zadłużenia pożyczkobiorca spłaca w ratach na zasadach ustalonych w umowie pożyczki, z zastrzeżeniem ust.3.
3. W razie skreślenia członka Kasy z listy członków na jego wniosek, spłata całego zadłużenia jest natychmiast wymagalna, niezależnie od terminów spłaty.

§ 24.

W razie zwłoki w spłacie zadłużenia wobec Kasy, Zarząd Kasy wzywa dłużnika na piśmie do uregulowania należności wyznaczając termin spłaty. Kopię tego wezwania doręcza się poręczycielom. W razie nie dokonania wpłaty przez dłużnika w wyznaczonym terminie, Zarząd Kasy ma prawo pokryć to zadłużenie z wkładów poręczycieli.

§ 25.

1. W razie śmierci członka Kasy, jego zadłużenie nie podlega spłacie przez poręczycieli.
2. Rodzinie zmarłego Zarząd Kasy może udzielić zapomogi do kwoty równej wysokości wkładu członkowskiego pomniejszonego o zadłużenie.

§ 26.

Nieściągalne zadłużenie może być umorzone w ciężar funduszu rezerwowego.

§ 27.

W razie konieczności wniesienia powództwa do Sądu z powodu niespłacenia pożyczki przez członka Kasy, w imieniu i w interesie Kasy występuje upoważniony członek Zarządu Kasy lub inna upoważniona przez Zarząd osoba.
RACHUNKOWOŚĆ KASY

§ 28.

1. Rachunkowość Kasy jest prowadzona zgodnie z odrębnymi przepisami dotyczącymi zasad prowadzenia rachunkowości.
2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 29.

Rachunkowości Kasy nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, a także osoba prowadząca kasę. Kasy nie mogą prowadzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz osoba prowadząca rachunkowość Kasy.

§ 30.

1. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone według zasad, o których mowa w § 27 ust. 1 podpisuje Zarząd oraz Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu kontroli działalności Kasy. Protokół kontroli dołącza się do rocznego sprawozdania finansowego.
2. Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez Walne Zebranie Członków (Delegatów).


LIKWIDACJA KASY

31.

1. Walne Zebranie Członków (Delegatów) podejmuje decyzję o likwidacji kasy w razie:
1) zmniejszenia się liczby członków Kasy poniżej 10,
2) podjęcia stosownej uchwały w obecności co najmniej 2/3 członków Kasy i większością 2/3 głosów.
2. Uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) o likwidacji Kasy określa skład Komisji Likwidacyjnej w liczbie 3 osób oraz przeznaczenie środków pozostających na funduszu rezerwowym po całkowitym rozliczeniu należności, zobowiązań i wkładów członkowskich.
3. Likwidacja Kasy ma na celu zakończenie spraw bieżących, spłatę zobowiązań oraz ściągnięcie wierzytelności.
4. Z dniem podjęcia uchwały o likwidacji Kasy zaprzestaje się przyjmowania nowych członków oraz przyjmowania wkładów członkowskich, wypłat pożyczek i zapomóg.

§ 32.

Komisja Likwidacyjna wchodzi w prawa i obowiązki Zarządu Kasy oraz Komisji Rewizyjnej Kasy.

§ 33.

1. Uchwałę o likwidacji Kasy, z podaniem składu Komisji Likwidacyjnej i miejsca jej urzędowania   oraz wyznaczonego trzymiesięcznego terminu zgłaszania roszczeń przez wierzycieli, przekazuje się do wiadomości wszystkich członków Kasy poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym, a dłużników wzywa się listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do spłaty należności.
2. Likwidacja Kasy powinna być zakończona w ciągu 6 miesięcy od dnia podjęcia uchwały o jej likwidacji.

§ 34.

1. Traci moc Statut Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej Okręgowej Izby Lekarskiej Teren Kędzierzyn - Koźle.
2. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia przez Walne Zebranie Członków.